Conix Conix Conix
Меню

Фундамент

Стоманобетонен фундамент

Стоманобетонния фундамент на сградата се оразмерява съгласно Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции и Еврокод 7: Геотехническо проектиране. При терени с малка денивелация най-често срещано и ефективно решение е ивичният фундамент. При него се оразмеряват и изпълняват стоманобетонни рандбалки под всички носещи стени. Натоварването от сградата е разпределено развномерно върху целия периметър на ивичния фундамент.

При такъв тип фундамент значително по-малки са количествата на земните работи (изкоп, извозване на земни маси, обратен насип) и строителните материали. Това го прави и по-бюджетно решение, изключително подходящо за еднофамилни къщи.

Фундаменът се оразмерява заедно с конструкцията на къщата и това осигурява възможност за постигане на най-добро техническо решение, като бъдат съобразени особеностите на терена (денивелация, свойства и носимоспособност на почвата, подпочвени води, др.).

Изграждането на нискоенергийни сгради изисква добра топлоизолация не само на сградата, но и на фундамента.

Топлоизолация на фундамента

Най-често стоманобетонните фундаменти се топлоизолират с XPS (екструдиран пенополистирол). Материалът е икономичен, ефективен, паронепропусклив, със затворена структура, благодарение на която не абсорбира влага, притежава много добри якостни характеристики и има дълъг експлоатационен живот дори при екстремни условия.

Топлоизолацията на фундамента осигурява защита на хидроизолацията от температурни колебания и механични повреди, осигурявайки по този начин нейното функциониране и дълготрайност.

Хидроизолация на фундамента

За да предпазим фундамента от влага, е необходимо да предвидим и добра хидроизолация. Освем добре познатите от практиката битумни хидроизолационни мембрани, при които до голяма степен функционирането им зависи от качеството на изпълнение и мазаните хидроизолации, ние препоръчваме ново поколение кристализираща хидроизолираща добавка за бетон, проектирана да хидроизолира и повиши дълготрайността на бетона чрез прилагане на нова вътрешно – кристализационна технология. С помощта на този вид хидроизолация се редотвратява проникването на вода в сечението на втвърдилия се бетон. Протичащите допълнителни хидратационни процеси осигурява не само повишена водоплътност на бетона, но също така създават възможности и за самовъзстановяване (self-healing) на микропукнатини от различен произход без допълнителна обработка. Основни предимства: Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,7 mm, предпазва стоманената армировка от корозия, осигурява перманентна хидроизолация и увеличаваща се във времето водоплътност на бетона, ефективно замества конвенционалните външни хидроизолационни системи.

При изпълнението на стоманобетонния фундамент трябва да се помисли и дали съществува необходимост от изпълнение на дренаж на фундамента, който да отвежда повърхностните води около сградата.

Комуникации във фундамента

Във фундамента се полагат и ВиК връзките, залагат се обсадни тръби за входящото трасе на електрозахранването.

Геометрия и равнинност на плочата

Прецизността на предварително заготвената в заводски условия дървена конструкция и минималните отклонения изискват и отлична геометрия и равнинност на плочата. Всички отклонения по отношение на тях водят до усложнения в процеса на монтаж, удължаване на сроковете на монтаж, шлайфане на стоманобетонната плоча, прекрояване на конструкцията, оскъпяване на СМР поради усложнени процеси и други разходи за Възложителя.